ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Support

All kind of general questions/support request should be posted here.

 Reseller

Priority Support Department for resellers.

 Billing

All billing related queries can be made here

  Sales

All kind of Sales related queries should be reported here.

 Web Hosting

All kind of general questions/support About Digirdp Web Hosting should be posted here.

 Abuse

All kind of abuse should be reported here.

 Admin

For any Escalation or to contact Admin contact here.